Connecting people & property, perfectly.

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

ผู้ติดต่อ
  • ชาติชาย อังอรุณกร

    ผู้อำนวยการ
    View Profile
  • สุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล

    กรรมการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
    View Profile

ที่ปรึกษาภาครัฐ

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการประเมินมูลค่าที่สำคัญๆ ให้กับหน่วยงานราชการมาอย่างยาวนาน ทีมงานของไนท์แฟรงค์นำโดยคุณชาติชาย อังอรุณกร มีความรู้ ความสามารถอย่างดีในการประเมินฯ เป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญในตลาดครอบคลุมทั้งทรัพย์สินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ผลงานของเรา

ผลงานที่ผ่านมาของการบริการประเมินงานภาครัฐ เช่น กรมธนารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และท่าอากาศยานไทย เป็นต้น