ค้นหาโครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
 • พนม กาญจนเทียมเท่า

  กรรมการผู้จัดการ
  View Profile
 • สุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล

  กรรมการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  View Profile
 • จรินทร์ อำพลพันธ์

  ผู้อำนวยการ
  View Profile
 • วันวิสาข์ กุลสิทธิ์

  ผู้จัดการ
  View Profile
 • อรจิรา รอดสวัสดิ์

  ผู้จัดการด้านงานธุรการ
  View Profile


บริการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทแบบครบวงจร

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่แบ่งทีมผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์แต่ละประเภทตลาด ดังต่อไปนี้:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรม (อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าโรงแรม

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ


"ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยให้บริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมูลค่ารวมกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี"

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์ ?

 • เราเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยยาวนานกว่า 20 ปี

 • เราเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และมีความรู้เชิงลึกประกอบไปด้วยนักประเมิน 33 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 13 คน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ, เจ้าหน้าที่จัดทำแบบแปลนและแผนที่, เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักวิจัย) ในจำนวนนักประเมิน 33 คน มีนักประเมินถึง 18 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี

 • มีนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจตลาดอย่างดี ทั้งในระดับชาติและระดับสากล


ทีมงานของเรา :

 • นายพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ – การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าโครงการ เป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)

 • นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล กรรมการบริหาร -หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 28 ปี ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาวิศวกร

 • นายปรัชญา บุษยาพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ มีประสบการณ์กว่า 26 ปี และเป็นหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาด และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเป็นนักประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • นายสรวุฒิ ดิษฐประเสริฐ ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัย เป็นหัวหน้าทีมประเมินมูลค่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีประสบการณ์รวมกว่า 23 ปี ในด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา และเป็นวิศวกรที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร รวมไปถึงเป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • นายชาติชาย อังอรุณกร ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 31 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) และรังวัดเอกชนรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย

 • นายชาญณรงค์ พลพืช ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรมรวมกว่า 28 ปี เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • นางสาวกอแก้ว เจริญสุข รองผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าโรงแรม มีประสบการณ์รวมกว่า 8 ปี ในการประเมินมูลค่าโรงแรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงิน และปริญญาตรีสาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต)

 • นายนภา พุทธานุ ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไปและพอร์ตโฟลิโอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดพอร์ตโฟลิโอรวมกว่า 23 ปี เป็นสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) รวมถึงเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร

ใบอนุญาตและการเป็นสมาชิก

 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)

 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 • นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจากกระทรวงพาณิชย์ (คปภ.)

 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย

 • เป็นที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

 • สมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)

 • เป็นผู้บังคับหลักประกันทางธุรกิจ รับอนุญาตตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

 • การบริหารจัดการองค์กร

 • การปรับโครงสร้างทางการเงิน

 • การจำนอง

 • การซื้อขาย

 • การบันทึกบัญชีหรืองบทางการเงิน

 • การลงทุน การร่วมทุน และการควบรวมกิจการ

 • การชำระบัญชีและการพิทักษ์ทรัพย์