ค้นหาโครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
 • พนม กาญจนเทียมเท่า

  กรรมการผู้จัดการ
  View Profile
 • สุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล

  กรรมการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  View Profile
 • จรินทร์ อำพลพันธ์

  ผู้อำนวยการ
  View Profile
 • วันวิสาข์ กุลสิทธิ์

  ผู้จัดการ
  View Profile
 • อรจิรา รอดสวัสดิ์

  ผู้จัดการด้านงานธุรการ
  View Profile

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกประเภทของการประเมิน ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยยังเป็นบริษัทประเมินมูลค่าเพียงแห่งเดียวที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละประเภททรัพย์สิน

• ผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรม  (อาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า)
• ผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าประเภทโรงแรม
• ผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าโครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย
• ผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม
• ผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยให้บริการประเมินมูลค่าโรงงานและเครื่องจักรกล รวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ, สนามกอล์ฟ, ท่าอากาศยาน, ท่าเรือ และอื่นๆ  อีกมากมาย โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การให้บริการที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ทางไนท์แฟรงค์ประเทศไทยดำเนินการมีมูลค่ารวมกว่า 4.84 แสนล้านบาท ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

ทำไมต้องเลือกไนท์แฟรงค์

 • ผู้ให้บริการด้านการประเมินมูลค่ามีประสบการณ์สูง มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานการประเมินทรัพย์สิน โดยทีมงานของเราประกอบไปด้วย:

  • นายพนม กาญจนเทียมเท่า ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์มากว่า 30 ปีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ (การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) และเป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมนักประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) นอกจากนี้ยังเป็นนักประเมินที่ผ่านการรับรองภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

  • นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • นายชาติชาย อังอรุณกร ผู้อำนวยการ-ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • นายปรัชญา บุษยพันธ์ ผู้อำนวยการ-ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • นายนภา พุทธานุ ผู้อำนวยการ-ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • นายสรวุฒิ ดิษฐประเสริฐ ผู้อำนวยการ-ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  • นายชาญณรงค์ พลพืช ผู้อำนวยการ-ฝ่ายที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • ทีมงานมีความรู้ที่รอบด้านและกว้างขวาง ประกอบไปด้วยนักประเมิน 33 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 13 คน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโฉนดที่ดิน, เจ้าหน้าที่ร่างแพลนและแผนที่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และนักวิจัย) โดยนักประเมิน 18 จาก 33 ท่านนั้นมีประสบการณ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมามากกว่า 15 ปี

 • นักประเมินทรัพย์สินสาธารณะที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • นักประเมินที่ผ่านการรับรองภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 • นักประเมินที่ผ่านการรับรองจากกรมการประกันภัย

 • สมาชิกของสมาคมนักประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA)

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา, กระทรวงการคลัง

 • สมาคมชาร์เทอร์ เซอร์เวเยอร์ ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของบริการการประเมินมูลค่า

 • การประเมินมูลค่าอสังหาฯสาธารณะ

 • การจัดการองค์กร

 • การปรับโครงสร้างทางการเงิน

 • สินเชื่อที่พักอาศัย

 • การขายและการเช่าซื้อ

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ

 • การบัญชีหรืองบการเงินของบริษัท

 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

 • การควบคุมกิจการและการซื้อกิจการ

 • การชำระบัญชีและการรับเงิน